Otto per Mille

Formulář

Formulář povinné přílohy ke stažení

termín podání žádosti: 9. 11. 2018

termín vyhodnocení: 5. 12. 2018

Podmínky:

 • Grantové řízení je vyhlašováno 1x ročně formou elektronické výzvy, a to zpravidla v září.
 • Finanční podpora ze zdrojů Otto per Mille na období 2017/2019 probíhá na základě Dohody o spolupráci s Tavola Valdese.
 • Za přípravu, průběh výběrového řízení i za správu svěřených finančních prostředků Otto per Mille odpovídá pětičlenná grantová komise jmenovaná SRD ve složení: předseda SRD (předseda komise), druhý člen SRD (1. náměstek, zástupce ředitele), zástupce DRD, zástupce administrátora projektů (fundraiser) a zástupce ředitelů OJ DČCE (vybrán po podání projektů předsedou komise z ředitelů OJ, které nepředložili vlastní projekt).
 • Administrátorem tohoto grantového řízení je ředitelství DČCE.
 • Přidělení grantu schvaluje a vyhlašuje SRD na základě návrhu a doporučení grantové komise. Žadatelé jsou o výsledku informováni e-mailem.
 • Do grantového řízení mohou projekty předkládat střediska, školy i organizační jednotky ředitelství DČCE.
 • Žádost se podává nejvýše na jeden kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku, na nějž je grantové řízení vyhlašováno).
 • Celková výše podpory ze zdrojů OPM na příslušný rok činí: €150 000,- 
 • Granty jsou přidělovány ve třech tematických okruzích:
  • A) Projekty na investiční akce a obnovu majetku (obnovou“ jsou míněny generální opravy stávajících objektů, kdy budou preferovány projekty s finanční spoluúčastí, kde podpora OPM nečiní 100%.) - 60% z celkové výše podpory.
  • B) Podpora inovace a nových projektů (20% z celkové výše podpory) („inovací“ jsou míněny nové a netradiční přístupy a řešení, např. rozvoj služeb a aktivit OJ, nových metod práce a fakultativních (doprovodných) činností OJ, tvorba metodických materiálů, různé formy vzdělávacích aktivit, ale i nákup potřebného vybavení pro rozvoj těchto činností.)
  • C) Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (20% z celkové výše podpory)
 • SRD má možnost % oscilace mezi jednotlivými kapitolami, a to oběma směry, včetně možnosti neotevřít pro vybraný tematický okruh výzvu.
 • Žádosti do tematického okruhu A) – minimální výše podpory 500 000,- Kč na projekt.
 • Žádosti do tematických okruhů B) a C) – min. výše podpory 300 000,- Kč na projekt.
 • Maximální výše podpory u všech tematických okruhů není stanovena.
 • Výše podpory na projekt může dosáhnout až 100% jeho celkových nákladů.
 • Provozní/režijní náklady projektu:
 • Projekty v okruzích B) a C) mohou využít až 7% z celkového objemu přidělené finanční podpory na režijní náklady a žadatel není povinen je vyúčtovat společně s projektem (mj. doložit konkrétními účetními doklady).
 • Investiční projekty - tematický okruh A) mohou využít 7% na přípravné a související práce (technický dozor, zpracování projektu, studie proveditelnosti, odhady atd.) – žadatel je povinen vyúčtovat tyto náklady společně s projektem.
 • Pokud se úspěšný žadatel vzdá finanční podpory, budou prostředky přiděleny projektu, který je další v pořadí. Není-li takový projekt, je grantová komise povinna vyhlásit neprodleně doplňkovou výzvu.
 • Finanční prostředky úspěšným žadatelům přidělovány ve dvou platbách. Prvních 50% podpory do konce roku, v kterém je projekt realizován a druhých 50% do konce února následujícího roku.
 • Pokud správní rada DČCE schválí jinou výši podpory na projekt, než je uvedeno v žádosti, je žadatel povinen dle toho do 15 dnů od rozhodnutí upravit projektovou žádost. Pokud tak v daném termínu neučiní, vzdává se finanční podpory v plné výši. Pokud v upraveném projektu nebude zachována podstata původního projektu, bude žadatel vyzván k jeho přepracování.

Zásady pro realizaci podpořených projektů

 • Projekt musí být realizován v roce, na který byl schválen.
 • Pokud se nepodaří projekt uskutečnit v daném kalendářním roce, je příjemce daru povinen vrátit veškeré přijaté prostředky nejpozději do 15. 1. následujícího roku.
 • Změny projektu větší než 10% celkového rozpočtu podléhají schválení grantové komise. Maximální výši finanční podpory projektu schválenou SRD není možno měnit.
 • Mohou být podpořeny pouze projekty, které nejsou kofinancované z prostředků Otto per Mille jiným způsobem (např. prostřednictvím jiné partnerské organizace).
 • Nejpozději do 31. 1. vyhlašovaného roku vyhlásí SRD výsledky grantového řízení.
 • Schválený projekt je žadatel povinen předložit v plné verzi na formuláři žádosti Otto per Mille v angličtině, a to do konce března daného roku.
 • Vyúčtování a závěrečnou zprávu o realizaci projektu podá žadatel do konce února následujícího roku na předepsaných formulářích.
 • Na vyžádání OJ je možné uzavřít „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu“.
čtyřiplusčtyři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.